ONAJ KO BUDE UČIO OVE AJETE NEKA SE NE BOJI SIROMAŠTVA

ONAJ KO BUDE UČIO OVE AJETE NEKA SE NE BOJI SIROMAŠTVA

Allah je Opskrbitelj (er-Rezzffic), Moćni (Zul Kuvve) i Jaki (el-Metin)! (Kur’an, sura ez-flrijt, ajet 58.) Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim

Plemeniti ljudi ne zaboravljaju dobročinstvo koje im je neko učinio!
Na koji način putnik može obavljati namaze?
Tri bolesti ummeta– mentalitet životinja, psihologija robova i priroda stada

Allah je Opskrbitelj (er-Rezzffic), Moćni (Zul Kuvve) i Jaki (el-Metin)!

(Kur’an, sura ez-flrijt, ajet 58.) Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane. (Kur’an, sura ez-flrijt, ajet 57.)

Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje”.

(Kur’an, sura Sebe’, ajet 39.)

Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.

(Kur’an, sura Htild, ajet 6.)

Allah navodi kao primjer grad, bezbjedan i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah.

(Kur’an, sura en-Nahl, ajet 112.)

A koliko ima životinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a i vas! On sve čuje i sve zna.
(Kur’an, sura el-`AnkebEtt, ajet 60.)

Allah navodi kao primjer roba u tuđem vlasništvu koji ništa nema i onoga koga smo Mi bogato obdarili i koji udjeljuje iz toga, i tajno i javno, zar su oni jednaki? Neka je hvaljen Allah! Ali većina njih ne zna.

(Kur’an, sura en-Nahl, ajet 75.)

A šta bi im bilo da u Allaha i onaj svijet vjeruju i da od onoga što im Allah daje udjeljuju, kad Allah o njima sve zna? (Kur’an, sura ajet 39.) Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke, i ukusna jela vam daje. Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču?
(Kur’an, sura en-Nahl, ajet 72.)

Allah vodu s neba spušta i njome život mrtvoj zemlji vraća! To je, zaista, dokaz za ljude koji hoće da čuju.

(Kur’an, sura en-Nahl, ajet 65.)

Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu pa je u izvore u zemlji razvodi, a onda pomoću nje raznobojno bilje izvodi, zatim se ono osuši i ti ga vidiš požutjela i najzad ga skrši. To je, doista, pouka za one koji su pametni.

(Kur’an, sura ez-Zumer, ajet 21.)

A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svaki put kad im se iz njih da kakav plod, oni će reći: “Ovo smo i prije jelr, — a bit će im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti.

(Kur’an, sura el-Bekara, ajet 25.)

Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjemicima, a nevjernicima on samo povećava propast.
(Kur’an, sura ajet 82.)

Priredio: Esmin Mehić

Podijeli