PROPISI O OSOBI KOJA KIHNE TRI I VIŠE PUTA:

PROPISI O OSOBI KOJA KIHNE TRI I VIŠE PUTA:

Farz je reći jerhamukellah osobi koja kihne. Pa ovo malo ko zna! Pitanje: Moj brat nekada kihne pet puta uzastopno, pa da li mi je obaveza da mu

PROUČITE NOĆAS OVE DOVE ZA ZAŠTITU VAS I VAŠE DJECE OD ZLA I NEVOLJA
UČITE OVAJ ZIKR JER POSLIJE NJEGA ALLAH PRIMA DOBRA DJELA I USLIŠAVA DOVE!
SULEJMAN BUGARI: DŽIHAD JE BORBA PROTIV SVOG EGA!

Farz je reći jerhamukellah osobi koja kihne. Pa ovo malo ko zna!

Pitanje:

Moj brat nekada kihne pet puta uzastopno, pa da li mi je obaveza da mu nakon svakog kihanja kažem „Jerhamukellah“ (Allah ti se smilovao) ili mogu ipak da sačekam da okonča i da mu jednom kažem „Jerhamukellah“ za sva kihanja?

Odgovor :

Hvala Allahu,

Prvo:
Izgovor riječi „Jerhamukellah“ (Allah ti se smilovao) osobi koja je nakon kihanja rekla „Elhamdulillah“ (Hvala Allahu) je farz kifaje; što znači ako jedna osoba u skupini kaže „Jerhamukellah“ skida obavezu sa ostalih prisutnih. Na osnovu ovoga, ukoliko niko od prisutnih ne bi rekao „Jerhamukellah“ bili bi griješni svi oni koji su ga čuli, a nisu rekli. Dokaz za to je hadis koji prenosi Ebu Hurejre, radijellahu `anhu, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem: „Pet stvari je obaveza muslimanu prema njegovom bratu: odgovor na selam, da mu kaže jerhamukellah kad kihne..“ (Muslim, 4022.).

Rekao je Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah: „Učenjaci hanbelijskog mezheba kao i drugih mezheba su se razišli o propisu obilaska bolesnika, izgovora riječi „Jerhamukellah“ osobi koja je kihnula kao i propisu otpočinjanja selama, ali ono na što ukazuju šerijatski dokazi jeste da su te stvari obavezne, ali se kaže da su one važdib kifaje (farz kifaje – tj. mora neko dotično djelo obaviti kako bi spala obaveza sa ostalih op.p.).“ (el-Fetava el-Kubra, 1/443.)

Drugo:

Ukoliko osoba kihne više od tri puta, nije propisano da mu se govori „Jerhamukellah“ nego će se za njega doviti za zdravlje i izlječenje. Dokaz za to je hadis koji bilježi imam Malik u Muvetti (br. 1521.) od Abdullaha ibn ebi Bekra, a on od svoga oca da je Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem, rekao: „Ako neko kihne pa zahvali Allahu, reci mu: „Jerhamukellah“ (Allah ti se smilovao), pa ako ponovo kihne i zahvali Allahu, opet mu reci : „Jerhamukellah“, pa ako (po treći put) kihne i zahvali Allahu, i tada mu reci: „Jerhamukellah“, a ako opet (četvrti put) kihne i zahvali Allahu, reci mu: „Ti si prehlađen.“ Abdullah ibn Bekr veli: „Ne znam da li mu je to rekao nakon trećeg ili četvrtog kihanja.“

Također, prenosi se od Seleme ibn Ekve`a, radijellahu `anhu, da je Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem, rekao: „Osobi koja kiše se tri puta kaže „Jerhamukellah“, a ako je više od toga onda je prehlađen.“ Prenosi Ibn Madže (3704) a šejh Albani kaže da je vjerodostojan u djelu „Sahih Sunen Ibn Madže“.

Rekao je imam Nevevi, rahimehullah: „Ukoliko neka osoba kihne više puta uzastopno sunnet je da se toj osobi za svako kihanje kaže „jerhamukellah“ do tri puta. Kao što je prenešen hadis o tome u Muslimu, Ebu Davudu i Tirzimiju od Seleme ibn Ekve`a, radijellahu `anhu, da je rekao: „Kihnuo je čovjek pred Poslanikom, sallallahu `alejhi ve sellem, dok sam bio prisutan, pa mu je Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem, rekao: „Jerhamukellah“ zatim je kihnuo drugi ili treći put, pa mu je Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem, rekao: „Jerhamukellah, ovaj čovjek je prehlađen.“ Tirmizi je za hadis rekao da je hasen sahih“ (Kitabu-l-ezkar, 1/273.)

Šejh Ibn Usejmin ,rahimehullah, je upitan: „Da li je obavezno reći: „Jerhamukellah“ i tako mu svaki put govorit makar kihnuo tri ili više puta?“ Pa je šejh odgovorio: „Ako kihne tri puta i ti mu prilikom svakog kihanja kažeš: „Jerhamukellah“, onda nakon trećeg puta mu kaži: „Allah te izliječio. Ti si prehlađen.“ Jer je čovjek prehlađen…..“ (Likau-l-babi-l-meftuh 127.)

šejh Muhammed Salih El-Munedžid

Podijeli